Infofest 2012

DRUGAČIJI INFOFEST 2012

XIX Festival informatičkih dostignuća – INFOFEST 2012 održan je u Miločeru (Budva), od 30. septembra do 6. oktobra, pod sloganom „Trebaju nam mostovi“. Ovaj, najznačajniji ICT skup u regionu, okupio je gotovo hiljadu registrovanih učesnika. Bila je to još jedna dobra prilika za razmjenu iskustava i sticanje novih znanja u oblasti razvoja i primjene informaciono-komunikacionih tehnologija. Na Infofest-u su, i ove godine, učestvovali predstavnici velikih poslovnih sistema, državne i javne uprave, finansijskih instutucija i drugih privrednih sektora.

NIKAD SADRŽAJNIJI INFOFEST

Program Festivala bio je izuzetno sadržajan. U izložbenim i prezentacionim formama predstavili su se svjetski tehnološki lideri (IBM, Oracle, SAP, Hewlett Packard, Ericsson NT…) i značajne ICT kompanije iz našeg regiona (Saga, Čikom, E-Smart, SBS, MFC „Mikrokomerc“, Asseco, MDS, Energodata …). Svoje uspješne IT projekte predstavilo je i nekoliko poslovnih sistema i državnih institucija (Centralna banka Crne Gore, JP PTT saobraćaja „Srbija“,MONSTAT, Pošta Crne Gore …).

U posebnom programu prezentirana su uspješna rješenja u oblasti elektronske uprave, a realizovano je i niz sadržaja vezanih sa unapređenjem informacionog društva i razvoja informatičke kulture. Ključna programska novost ovogodišnjeg Infofest-a je međunarodno savjetovanje o dolazećim komunikacionim tehnologijama i radikalnim promjenama koje se očekuju u toj sferi (WECT 2012), uz učešće nekoliko renomiranih međunarodnih eksperata.

Na Infofest-u je, deseti put za redom, održana Međunarodna konferencija regulatornih tijela u oblasti elektronskih komunikacija. Pošta Crne Gore bila je domaćin drugog Savjetovanja poštanskih uprava regiona sa temom „Od bajtova do biznisa“, a Privredna komora Beograda bila je nosilac sesije pod nazivom „Informacione tehnologije u kontekstu razvoja saobraćaja“.

Prvi put Infofest je bio domaćin Regionalne ECDL konferencije o ulozi digitalne pismenosti u izgradnji društva znanja. Kompanija e-Smart Systems vodila je okrugli sto na temu „Kako protiv krize na ICT tržištu?“. Stručni odbor Festivala je odabrao 24 najbolja autorska rada koji su predstavljeni u zvaničnom Festivalskom programu i publikovani u Katalogu.

Pored nastupa vodećih svjetskih i regionalnih kompanija, na Infofest-u 2012 održani sui sledeći Infofest programi.

Mogući uticaj regulacije upravljanja Internetom
(izlaganje po pozivu: Dejan Cvetković)

Činjenica je da Internet, kao epohalni društveni fenomen, predstavlja globalnu razvojnu i funkcionalnu platformu savremenog progresa. Njegove „tangente“ zadiru u sve pore života, poslovanja i zabave. S druge strane, Internet nosi i određene opasnosti i omogućava narušavanje tradicionalnih pravnih normi i principa. Savremeno društvo se nalazi pred dilemom – kako tretirati pitanje upravljanja Internetom (Internet Governance) kako bi se njegova zloupotreba minimizovala, uz istovremenu zaštitu potpune otvorenosti i dostupnosti Interneta, bez mehanizama koji ograničavaju sadašnju „slobodu mreže i slobodu na mreži“.

Pitanja Internet Governance-a predstavljalo je fokus uvodnog izlaganja kojim je započeo programski dio ovogodišnjeg INFOFEST-a. Predavač po pozivu Organizatora bio je Dejan Cvetković, Chief Technology Officer, Microsoft Central and East Europe.

Upravljanja Internetom je danas visoko decentralizovan proces sa velikim brojem aktera, uključujući nekoliko tijela kao što su International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) i Internet Engineering Task Force (IETF) koji nadgledaju alokaciju Internet resursa i volonterski razvoj, na osnovu konsenzualnih standarda. Sva ta tijela uključuju predstavnike različitih aktera, poput industrije i akademskih institucija, kao i nacionalnih vlada.

No, nijedno tijelo niti institucija nije ovlašćena da, za Internet okruženje, nameće tehničke standarde ili druge operativne mjere. Izuzetak je, donekle, ICANN čija je uloga da administrira sistemom naziva domena (Domain Name System – DSN).

No, u prethodnom periodu, vlade nekih država su izrazile zabrinutost zbog toga što ne posjeduju dovoljno ovlašćenja da regulišu Internet. Obrazlažući tu zabrinutost, vlade ukazuju na ogroman uticaj koji Internet ima na ekonomska i bezbjednosna pitanja, što otvara mogućnost protivzakonitog i manipulativnog “angažovanja” Interneta.

Te države, uključujući Rusiju, Kinu i Indiju, zagovaraju veću kontrolu Interneta, sugerišući da se ta kontrola povjeri Međunarodnoj telekomunikacionoj uniji (ITU) koja je sada nadležna za regulaciju međunarodne telefonije, ali nema nikakvog uticaja u Internet Govermance domenu. Imajući u vidu da Internet tehnologije sve više potiskuju klasičnu telefoniju, ITU je, prirodno, zainteresovan za regulatornu ulogu u Internet sferi, jer bi se na taj način ova institucija sačuvala od mogućnosti da njena sadašnja uloga postane prevaziđena.

Intenzivno smanjenje prihoda od međunarodnih telefonskih poziva i široko rasprostranjena percepcija da Vlada SAD ima neproporcionalno veliki uticaj na aktuelni proces upravljanja Internetom jesu dodatni argumenti i motive onim državama koje žele da se Internet Governance dodjeli ITU, što će biti jedna od ključnih tema Svjetske konferencije o međunarodnim telekomunikacijama (Word Conference on International Telecommunication – WCIT) koja se, krajem ove godine, održava u Arapskim Emiratima (Dubai).

Implementacija regulatornog okvira Evropske Unije iz 2009. godine u nacionalnom zakonodavstvu u oblasti elektronskih komunikacija
(X Međunarodna konferencija regulatornih tijela u sektoru elektronskih komunikacija)
Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore bila je, i ove godine, organizator Međunarodne konferencije „Regulatorna djelatnost u sektoru elektronskih komunikacija“. Skup se održao 1. i 2. oktobra u hotelu „Maestral“, kao specijalni program XIX Infofest-a.

Bilo je to jubilarno deseto okupljanje predstavnika regulatornih agencija, resornih ministarstava, telekomunikacionih operatora, univerziteta iz okruženja i međunarodnih eksperata, uz aktivno učešće reprezenata Međunarodne unije za telekomunikacije, Evropske Komisije, te regulatorni eksperti iz regiona i zemalja Evropske Unije. Učesnici su imali prriliku da upoznaju situaciju na tržištu elektronskih komunikacija i da razmjene iskustva o izazovima u ovom važnom sektoru. Tema ovogodišnje konferencije bila je „Implementacija regulatornog okvira Evropske Unije iz 2009. godine u nacionalnom zakonodavstvu u oblasti elektronskih komunikacija”.

Pri izboru teme, organizator se rukovodio činjenicom da su pojedine zemlje iz regiona već usaglasile svoje nacionalno zakonodavstvo iz ove oblasti sa regulativom EU iz 2009. godine, dok su druge na tom putu.

Prvog dana Konferencije bio je organizovan Okrugli sto u okviru koga su predstavnici regulatornih tijela, operatora i ministarstava zemalja Regiona sumirali svoja iskustva u vezi implementacije regulatornog okvira Evropske Unije, sa posebnim osvrtom na regulaciju međunarodnog rominga, zaštitu prava korisnika, analizu tržišta i regulatorne mjere koje proističu nakon sprovedene analize, prenos i ustupanje prava korišćenja radio-frekvencija, regulaciju mreža nove generacije i mrežne neutralnosti, poziciju i stepen nezavisnosti NRA.

Drugog radnog dana prezentirane sui najznačajnije regulatorne aktivnosti u proteklom period sa fokusom na stepen razvoja sektora elektronskih komunikacija u zemljama Regiona, nove tehnološke i regulatorne izazove i mjerenja parametara kvaliteta servisa.

Od bajtova do biznisa
(II Menadžment savjetovanje poštanskih uprava regiona)

Nakon uspjeha Prvog regionalnog savjetovanja, koje je održano u okviru Infofest-a 2011, Pošta Crne Gore bila je ponovo inicijator okupljanja menadžera poštanskih uprava našeg regiona.

Radni dio Drugog savjetovanja održan je 4. i 5. oktobra u hotelu „Maestral“. Agenda podrazumjeva četiri programske cjeline. Prva cjelina je menadžment-sesija na kojoj će menadžeri prezentovati stanje, probleme i razvojne pravce svojih uprava. U drugoj sesiji, kompanije čija se djelatnost, proizvodi i usluge odnose na poštansko poslovanje imale su priliku da predstave svoje kapacitete i ponudu. U ovom dijelu, nastupila je beogradska Energodata koja, već više decenija isporučuje poštanskim sistemima sofisticirana informatička rješenja.

Prezentaciju je, na Savjetovanju imala i slovenačka firma Logopak koja prvi put učestvuje na INFOFEST-u. Logopak je specijalizovana firma za isporuku sistema za kovertiranje i pakovanje poštanskih pošiljaka, kao i prateće logističke opreme i materijala.

Rješenja ove kompanije nalaze sve veću primjenu u konceptu „hibridne pošte“ i u drugim segmentima poslovanja. Treću sesiju Savjetovanja činila su ekspertska izlaganja stručnjaka za poštansku tehnologiju. Završna četvrta sesija bio je, zapravo, okrugli sto na temu „E-Commerce kao sinergijski faktor saradnje“ na kome su se sumirali rezultati Savjetovanja i formulisali modeli buduće poslovne saradnje.

Cilj savjetovanja bio je intenziviranje uzajamne komunikacije poštanskih uprava u regionu i razmatranje mogućnosti da se, u složenim poslovnim okolnostima, djelatnost i ponuda pošta, u sve većoj mjeri, osloni na informaciono-komunikacione tehnologije. Pored predstavnika poštanskih uprava i stučnjaka za poštansku djelatnost, pravo učešća u programu imali su i svi redovni učesnici Infofest-a.

 Kultura bezbijednosti u „cyber“-svijetu
(izlaganje po pozivu Vanesa Čačković)

U savremenom društvu koje karakteriše sve dinamičniji odnos čovjeka i informaciono-komunikacionih tehnologija, neophodno je raditi na razvoju svijesti i izgradnji kulture razumijevanja rizika učešća na globalnim i privatnim mrežama, kao i problematike zloupotrebe računarskih sistema. U tom kontekstu, treba formirati, uslovno rečeno, specifične stavove, vrednosne kriterijume i ponašanje koje ne prihvata zanemarivanje pitanja bezbjednosti.

Korišćenje tehnologije i oslanjanje na predefinisane bezbjednosne komponente, samo po sebi, ne obezbjeđuje odgovarajući nivo sigurnosti. Dakle, podizanje svijesti o pomenutim rizicima predstavlja prvi korak u minimizovanju prijetnji koje generiše savremeno računarsko okruženje. Za takvo odgovorno ponašanje, potrebna je informisanost, zatim edukacija i najzad – široka društvena svijest o opasnostima, a ne samo o prednostima, koje donose savremene tehnologije
Uvažavajući značaj ove problematike, na ovogodišnjem INFOFEST-u je, u formi pozivnog izlaganja s elementima tutoriala, obrađena tema “Kultura bezbjednosti u Cyber-svijetu”. Predavač po pozivu bila je Vanesa Čačkovic, ekspert za sigurnosnu problematiku u kompaniji Ericsson Nikola Tesla.

Predavanje je obuhvatilo trendove razvoja IT sektora, poput Cloud Computing-a kao nove paradigme pružanja IT usluga i sve većih problema sigurnosti, područje zakonske regulative, pregled međunarodnih normi i konkretna iskustva iz prakse informacione sigurnosti (nacionalni CERT). Predočeni su iskustveni problemi velikih kompanija u ovog oblasti.

Poziv 112 za IT kompanije u regionu: Kako protiv krize na IT tržištu?
(okrugli sto)

Ekonomska kriza u svijetu neminovno ostavlja posljedice na cjelokupnu privredu. Ni sektor informacionih tehnologija nije pošteđen, što “na svojoj koži” osjećaju i sve ključne informatičke kompanije u regionu, kao i svi drugi subjekti na tom tržištu.

No, problematika IT tržišta se ne može svesti samo na efekte koje je uzrokovala globalna kriza. Ima još mnogo faktora koji su doprionijeli krizi IT sektora i koji predstavljaju ograničenja na putu njegovog oporavka.

Menadžeri u IT kompanijama se svakodnevno nalaze pred brojnim dilemama i posebnim izazovima.

Kako nastup svoje kompanije na tržištu prilagoditi sve složenijim okolnostima? Kako se izboriti sa konkurencijom, posebno u uslovima nedovoljno jasnog funkcionisanja tržišnih mehanizama i kriterijuma? Koje tehnologije odabrati da bi ponuda bila primjerena absorpciji tržišta i njegovim karakteristikama, a istovremeno biti u trendu, odnosno pratiti ubrzani tehnološki razvoj?

Gdje pronaći kompetentne stručnjake, u situaciji kada programi obrazovnih institucija nedovoljno dinamično tretiraju tehnološke inovacije? Može li školstvo drugačije koncipirati svoj odnos prema kadrovskim potrebama IT kompanija?

Da li se svi problemi IT sektora tiču samo onih subjekata koji ga čine i da li te probleme oni sami mogu riješiti? Kakav je odnos države i društva prema IT sektoru i njegovom funkcionisanju? Ima li javni sektor konsekventno razumijevanje potrebe za informatičkim razvojem i tehnologijama i kako to (ne)razumijevanje utiče na IT sektor?

Rječju – što može učiniti IT zajednica za svoje bolje sutra koj, istovremeno, znači i opšti društveni boljitak? Ova složena pitanja tema su okruglog stola čiji je programski nosilac bila kompanija E-Smart Systems, a naslov, zapravo alarmantna asocijacija na stanje u IT sektoru.

Informacione tehnologije u kontekstu razvoja saobraćaja
(savjetovanje)

Savremene tendencije i društveno-ekonomske promjene naglašavaju značaj obaveze unapređenja postojećeg stanja saobraćajnog sistema, u cilju postizanja njegovog održivog razvoja.

Nove evropske strategije i projekti razvoja, regulative i direktive, sporazumi, konvencije i standardi postavljaju nove ciljeve i definišu mjera i aktivnosti u svim oblastima saobraćajnog sistema na prostorima Jugoistočne Evrope.

U strateškoj kompoziciji izgradnje usklađenog i integrisanog saobraćajnog sistema, pored izgradnje infrastrukture, novog održivog razvoja tehnologija i sredstava, u fokusu je i primjena informacionih rješenja i tehnologija, kao neophodnog instrumenta u ostvarivanju kvaliteta i održive konkurentske prednosti.

Proces operativne primjene strateške kompozicije sistema, uz određena prilagođavanja po pitanju održivosti, predstavljaju ulazni zahtjev ubrzanom razvoju intermodalizma.

Višekriterijumskih analize i metode sa nizom komplementarnih simulacionih modela predstavljaju osnov za traženje pravih odgovora na specifičnosti saobraćajnog sistema. Te analize i metode značajno se oslanjaju na savremene informacione tehnologije.

Pomenuta tematika bila je u žiži savjetovanja na temu „Informacione tehnologije u kontekstu razvoja saobraćaja“ na programu ovogodišnjeg INFOFEST-a.

Programski nosilac Savjetovanja bila je Privredna komora Beograda, odnosno njeno Udruženje saobraćaja i telekomunikacija i Udruženje informatičke djelatnosti.

WECT 2012, Internacionalna radionica “Emerging Communication Technologies” je takođe održana u okviru ovogodišnjeg INFOFEST-a.

Predsjedavajuća WECT-a 2012 je bila Prof. Dr. Milica Pejanović Đurišić, a članovi Programskog odbora su: Ramjee Prasad (University of Aalborg, Denmark), Igor Radusinović (Univerzitet Crne Gore), Dina Simunić (Univerzitet Zagreb), Christoph Mecklenbräuker (Vienna University of Technology), Andrea Bianco (Dipartamento di Elettronica e Telecomunicazioni, Politecnico di Torino), Tomaz Javornik (Jozef Stefan Institut, Slovenija), George K. Karagiannidis (Aristotle University, Greece), Zoran Veljovic (Univerzitet Crne Gore) i Enis Kocan (Univerzitet Crne Gore).

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore na INFOFEST-u 2012
(prezentacioni sadržaji)

Resorni organ Vlade Crne Gore za oblast informaciono-komunikacionih tehnologija Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije imali su, na ovogodišnjem INFOFEST-u, poseban prezentaciono-promotivni program.

Svakog radnog Festivalskog dana, predstavnici Ministarstva su prezentirali svoje uspješno realizovane projekte, ali i rezultate promotivnih akcija koje Ministarstvo sprovodi u cilju podizanja informatičke kulture i bržeg razvoja informacionog društva.

Ovaj program obuhvatio je predstavljanje najuspješnijih učesnika, sada već tradicionalne akcije „10 za 10“. Proglašeni su i najbolji projekti, odnosno aplikacije urađene za Android-platformu, u oviru nagradnog konkursa „Prvi izazov: Dobrodošli u Crnu Goru!“

Bilo je riječi i o projektima iz domena e-Government-a, odnosno o sprovođenju ideje „Vlada bez papira.

Predstavnici MIDT upoznali su učesnike Festivala sa dostignutim nivoom uvođenja Cloud Computing koncepta u poslovanje državnih organa. Posebnu pažnju posjetilaca izazvali su projekti Disaster Recovery, HOMER, CIRT …

Uloga digitalne pismenosti u razvoju društva zanovanog na znanju
(Regionalna ECDL Konferencija)

ECDL Fondacija sa sjedištem u Dablinu predstavlja globalno upravljačko tijelo ovlašćeno za izdavanje European Computer Driving Licence, vodećeg svjetskog sertifikacionog dokumenta za krajnje korisnike personalnih računara. Edukaciono-sertifikacioni sistem ECDL je, faktički, postao dominantni standard u oblasti verifikacije stečenog nivoa znanja u radu sa računarom.U aktivnostima ECDL Fondacije učestvuje veliki broj predstavnika nacionalnih informatičkih udruženja, kao i profesionalnih ICT organizacija iz cijelog svijeta.

Napredak ECDL misije skopčan je sa intenzivnom komunikacijom subjekata koji su nosioci programa u pojedinim državama i teritorijama. U tom smislu, Fondacija insistira ne samo na globalnom, nego i na regionalnom održavanju godišnjih ECDL skupova. Slijedeći takvu preporuku, ICT organizacije koje su nosioci ECDL programa u državama nastalim na teritoriji bivše SFRJ, već niz godina, održavaju Regionalnu ECDL Konferenciju.

Ove godine, organizator Konferencije je Jedinstveni informatički savez (JISA) iz Beograda koji je, sa Organizatorom XIX Infofest-a postigao dogovor da se Regionalna ECDL Konferencija održi „back-to-back“ sa Festivalom informatičkih dostignuća, kao njegov specijalni program.

Radni dio Konferencije održan je 4. i 5. septembra, u hotelu „Residence“ u Miločeru. Predsjednici nacionalnih ICT asocijacija i njihovi članovi odgovorni za sprovođenje ECDL programa su, na Konferenciji, razgovarali o svojim iskustvima, dostignutim rezultatima, novim poduhvatima i projektima.

U radu Konferencije učestvovali su i visoki predstavnici ECDL Fondacije iz Dablina, a prisutni su bili i predstavnici Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore i Ministarstva za obrazovanje Crne Gore.

Do novog susreta

Ceremonija uručenja nagrada i zatvaranje Festivala održala se u Kongresnoj sali hotela “Maestral”.

Ovogodišnje završno veče Festivala označilo je kraj vrelog ljeta, ali i početak nove IT godine koju, prema rečima Vladislava Miletića, direktora kompanije MFC-Mikrokomerc, ova kompanija računa od INFOFEST-a do INFOFEST-a. Nakon uručenja nagrada i priznanja, Goran Đaković, direktor kompanije “Saga” zvanično je zatvorio XIX INFOFEST.

Intimni ambijent “Barke”, uz zvuke gitara i prigodno posluženje, postaje polako obilježje posljednje večeri INFOFEST-a. Mada je starijim učesnicima Festivala još uvijek u sjećanju tradicionalno “Veče s Budvanima”, atmosfera “Barke” uspješno zamjenjuje širinu trga ispod zidina Starog grada u Budvi, novim, prisnijom kontaktima među učesnicima INFOFEST-a.

Ovogodišnji Festival ispunio je očekivanja učesnika i posjetilaca, ali i postavio još veće zadatke pred organizatore narednog Festivala, dvadesetog, jubilarnog INFOFEST-a 2013.

PROGRAM

NEDJELJA, 30. septembar

Hotel „Maestral“ – Welcome desk

 • 10.00-19.30     Dolazak i registracija učesnika

Hotel „Maestral“ – plato kod bazena

 • 20.30-21.30    Ceremonija otvaranja INFOFEST-a

PONEDJELJAK, 1. oktobar

Kongresna sala

 • 10.00-10.30    Dejan Cvetković: „Mogući uticaj regulacije upravljanja Internetom“ (predavanje po pozivu)

Kongresna sala A+B

 • 11.00-11.30    Digit
 • 11.45-12.15    Zavod za statistiku Crne Gore – MONSTAT – “Informatika u statistici”
 • 13.00-13.30    Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore – “Pozicija nacionalnog CIRT u sistemu cyber-bezbjednosti u Crnoj Gori”
 • 18.00-18.30    Radio-difuzni centar – “Prezentacija firme”
 • 18.45-19.15    MDS Informatički Inženjering – “Primena Cisco Telepresence rešenja u poslovnom okruženju”
 • 19.30-20.00    SAP West Balkans – “Run Like Never Before”

Kongresna sala C

 • 11.30-14.30    „Implementacija regulatornog okvira Evropske Unije iz 2009. godine u nacionalnom zakonodavstvu u oblasti elektronskih komunikacija“ -X Međunarodna konferencija (sesija 1) / nosilac: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore
 • 17.30-18.00    Microsoft – “Microsoft Government Gateway”

„Plavi salon“

 • 10.45-11.15    S&T Crna Gora – “Hakerske tehnike i alati”
 • 11.30-12.00    TeleGroup – “TeleGroup rešenja za Security izazove u IP telefoniji”
 • 12.15-12.45    S&T Crna Gora – “DMS i Intranet državnih preduzeća u kolaboraciji sa portalom eUprave”
 • 17.00-19.00    “Informacione tehnologije u kontekstu razvoja saobraćaja” – savjetovanje / nosilac: Privredna komora Beograda

UTORAK, 2. oktobar

Kongresna sala

 • 17.45-18.15    JP PTT saobraćaja “Srbija” – “Izazovi razvoja integralnog informacionog sistema Pošte Srbije”
 • 18.30-19.00    IBM – International Business Machines – “Poboljšajte poslovne rezultate uz pomoć IBM poslovne analitike”
 • 19.15-19.45    Ekskluzivni učesnik: Crnogorski Telekom – „Media Box“

Kongresna sala A+B

 • 10.00-10.30    Centralna banka Crne Gore – “IT i IS Governance – ISO/IEC 27001:2005 u Centralnoj banci Crne Gore”
 • 10.45-11.15    Ekskluzivni učesnik: Pošta Crne Gore – “Pošta u budućnosti”
 • 11.30-12.00    Ekskluzivni učesnik: Energoprojekt–Energodata – „Niži operativni troškovi u bankama pomoću BPM i DMS alata“
 • 12.15-12.45    Telenor
 • 13.00-14.00    Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore – Prezentacija rješenja nagrađenih u okviru projekta “10 za 10” za 2012. godinu

Kongresna sala C

 • 10.00-13.15    „Implementacija regulatornog okvira Evropske Unije iz 2009. godine u nacionalnom zakonodavstvu u oblasti elektronskih komunikacija“-X Međunarodna konferencija (sesija 2) / nosilac: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore

„Plavi salon“

 • 10.00-10.30    IT Excellence – „Upravljanje kadrovima – osnovni izazov današnjice kroz prizmu IS“
 • 10.45-11.15    Univerzitet Mediteran – Fakultet za informacione tehnologije – “Novo znanje sa novim tehnologijama”
 • 11.45-12.15    SRC Sistemske integracije – “”DMS – korak napred”
 • 12.30-13.00    ENEL PS – “Najviši nivo standarda za data centre”
 • 16.30-20.00    Autorski radovi (sesija 1)

Hotel “Maestral” – varijete

 • 21.30-23.00    Muzički program

SRIJEDA, 3. oktobar

Kongresna sala

 • 10.00-10.30    Ekskluzivni učesnik: MFC-Mikrokomerc – “Spider.Net – Digitalna biblioteka”
 • 10.45-11.15    Ekskluzivni učesnik: Čikom – „Premrežimo nebo“
 • 12.15-12.45    Oracle –  “Oracle inženjerski sistemi”
 • 13.00-13.30    Ericsson Nikola Tesla – “Evolucija M2M ekosustava”
 • 17.00-18.00    Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore – Prezentacija rješenja nagrađenih u okviru projekta “Prvi izazov – Dobrodošli u Crnu Goru”
 • 19.00-19.30    Ekskluzivni učesnik: Crnogorski Telekom – „Broadband nove generacije (fiber&web TV)”

„Plavi salon“

 • 11.30-13.00    Okrugli sto: “Poziv 112 za IT kompanije u regionu: Kako protiv krize na IT tržištu?” / nosilac: E-Smart Systems
 • 16.30-20.00    Autorski radovi (sesija 2)

ČETVRTAK, 4. oktobar

Kongresna sala

 • 10.00-10.30    Ekskluzivni učesnik: Hewlett Packard – „HP danas“
 • 10.45-11.15    Ekskluzivni učesnik: Saga – „Strategija za budućnost“

Kongresna sala A+B

 • 12.00-12.30    Ekskluzivni učesnik: Asseco SEE – “ATM and POS Utilization, How?”
 • 12.30-13.00    Ekskluzivni učesnik: Asseco SEE – “Asseco SEE Mobile Suite: Available Today, Ready for Tomorrow!”
 • 13.00-13.30    Ekskluzivni učesnik: Asseco SEE – “Internet retail bankarstvo – ASEBA iBank Web2.0 – Virtual Branch”
 • 17.15-17.45    Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore – Prezentacija Projekta “Disaster Recovery”
 • 18.00-19.00    Ekskluzivni učesnik: Saga – “Engaging Your Customers by Reinventing Customer Sales and Service”
 • 19.15-19.45    Ekskluzivni učesnik: Čikom – “Upravljanje i kontrola štampe na korporativnom nivou”

Kongresna sala C

 • 13.00-13.30    Nera Monir Divan: „Stepen e-pristupačnosti u regionu kao faktor osnaživanja marginalizovanih grupa: Izvještaj “Uključi sve!”
  (prezentacija Izvještaja e-SEE Iniciative)
 • 17.15-17.45    Microsoft – “Windows Server 2012: Every App, Any Cloud”
 • 18.30-19.00    Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore – “Projekat HOMER: Otvoreni pristup podacima u Crnoj Gori – mit ili bliska budućnost?”

Hotel „Residence“

 • 10.00-14.00    „The Role of Digital Literacy in the Development of a Knowledge Based Society“ – Regional ECDL Conference (Session 1)

„Plavi salon“

 • 10.00-13.30    „Od bajtova – do biznisa” (Drugo menadžment savjetovanje poštanskih uprava – sesija 1) / nosilac: Pošta Crne Gore

Hotel „Maestral“ – ulaz

 • 14.00-17.00    Izlet: “Srce Mediterana”

PETAK, 5. oktobar

Kongresna sala A+B

 • 10.00-10.30    Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore – “Private Cloud u organima državne uprave”
 • 11.00-12.00    Vanesa Čačković: „Kultura bezbijednosti u Cyber svijetu“ (predavanje po pozivu)
 • 12.30-13.00    Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore – “Projekti e-Uprave”

Kongresna sala C

 • 10.00-13.30    „Od bajtova – do biznisa” (Drugo menadžment savjetovanje poštanskih uprava – sesija 2) / nosilac: Pošta Crne Gore

Hotel „Residence“

 • 11.00-13.00    „The Role of Digital Literacy in the Development of a Knowledge Based Society“ –Regional ECDL Conference (Final Session)

„Plavi salon“

 • 10.00-13.45    WECT 2012 – International Workshop on Emerging Communication Technologies (Session 1)
 • 17.00-19.00    WECT 2012 – International Workshop on Emerging Communication Technologies (Session 2)

Kongresna sala

 • 19.30-20.00    Uručenje nagrada i priznanja. Zatvaranje Festivala

Hotel „Maestral“ / plažni bar „Barka“

 • 20.00-…     „Veče prijatelja“ – završno druženje

SUBOTA, 6. oktobar

 •  12.00    Odlazak učesnika

AUTORSKI RADOVI

Sesija 1 / utorak, 02.10.2012. od 16.30 -20.00

 • „Triangulacija konveksnih poligona“ (Selver H. Pepić, Milan B. Tasić)
 • “Osposobljavanje studenata Visoke poslovne škole Valjevo po European Computer Driving Licence standardu“ (mr Andrija Tošić)
 • „Agilne metode i inženjering softverskuh zahtjeva“ (Zdravko Kordić, Ratko Dejanović)
 • „Uporedna analiza platformi za virtuelizaciju“ (Ratko Dejanović, Zlatko Dejanović, Ognjen Joldžić, Zdravko Kordić, Duško Bajić, Ljilja Šikman)
 • „Android aplikacija za nadzor i sprečavanje zloupotrebe službenih telefona“ (Radomir Jovanović)
 • „IMS Network Architecture for Realization of M2M Communication Services “ (Vanesa Čačković, Željko Popović)
 • „Jedan pristup specifikaciji programskog sistema za podršku rada parkinga u Luci Bar AD“  (mr Milosav Majstorović, mr Dušan Krstajić, Vladan Gomilanović)
 • „Jedan pristup implementaciji sistema poslovne inteligencije“ (mr Jelena Lukić, mr Nebojša Lapčević)
 • „Estimation Performance Measures of Optical Burst Switched Node in Optical WDM Network“  (Danka Pevac, Miroslav Pevac, Vitomir Radosavljević)
 • “Portal zaposlenih kao interfejs zaposlenih ka SAP ERP sistemu u Komercijalnoj banci a.d. Beograd (Nenad Ljubičić, Novak Marković, Dejan Stanić)
 • “Implementacija DMVPN rešenja u mreži Komercijalne banke” (Draško Stojanović, Nataša Krstajić)
 • “Glavne funkcionalne odrednice integralnog informacionog sistema veleprodaje i maloprodaje” (Mladen Vidić)

Sesija 2 / sreda, 03.10.2012. od 16.30 – 20.00

 • „Primjena infrastrukture javnih ključeva (PKI) i digitalnog potpisa kod poštanskih operatora” (mr Elvir Lojić)
 • „Standardizacija informacionih sistema u zdravstvu“ (mr Milovan Obradović)
 • „Automatizacija prenosa pošiljaka brze pošte“ (Mladen Jovanović, Zoran Protić)
 • “Registar ljekova na mobilnom telefonu i njegov značaj za racionalnu upotrebu ljekova” (Branimir Bukilić, mr Snežana Mugoša)
 • “Višejezičnost u e-upravi, teorija i praksa (Đorđija Zvicer)
 • “Sprega e-delovodnika i e-dokumenta i JP u Srbijagas-u (Slavka Živanović, Tatjana Poček)
 • “Primena OpenFlow protokola u savremenim IP mrežama” (Maja Stefanović Glušac, Nina Čukić)
 • “Prijedlog primjene poslovne inteligencije u cilju poboljšanja kvaliteta međunarodnih poštanskih usluga” (mr Amra Šabanović, Biljana Fazlić)
 • “Implementacija web podsistema za kontrolu prenosa podataka platnog prometa u PTT saobraćaju” (Saša Bugarski, Vladimir Šekularac)
 • “Strategija implementacije kriptozaštite u e-pravosuđe” (Rade Dragović, Ivan Peljević, Đuro Klipa)
 • “Realizacija modernih Internet aplikacija korišćenjem JSF 2.0 tehnologije” (Dražen Drašković)
 • “Kontrola putnih isprava i putnika na aerodromu Nikola Tesla pomoću elektronske kapije” (mr Vojkan Nikolić, dr Predrag Đikanović, Saša Radovanović)

NAGRAĐENI NA INFOFESTU 2012

Na završnoj zajedničkoj sjednici Upravnog i Stručnog odbora Festivala informatičkih dostignuća-INFOFEST 2012 održanoj 5. oktobra 2012. godine u Miločeru, donijeta je sljedeća

O D L U K A

o dodjeli nagrada i priznanja najuspješnijim učesnicima ovogodišnje manifestacije:

INFOFEST 2012 dodjeljuje priznanje za kvalitet autorskog rada „ESTIMATION PERFORMANCE MEASURES OF OPTICAL BURST SWICHED NOD IN OPTICAL WDM NETWORK” grupe autora Danka Pevac, Miroslav Pevac i Vitomir Radosavljević.

INFOFEST 2012 dodjeljuje priznanje za kvalitet autorskog rada “REGISTAR LJEKOVA NA MOBILNOM TELEFONU I NJEGOV ZNAČAJ ZA RACIONALNU UPOTREBU LJEKOVA” autora Branimira Bukilića i Mr. Snežane Mugoše.

Nagrada za najbolji autorski rada predstavljen na INFOFEST-u 2012 ove godine nije dodijeljena.

Dodjeljuje se specijalno priznanje AGENCIJI ZA ELEKTONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST za izuzetan programski kvalitet Desete međunarodne konferencije regulatornih tijela u sektoru elektronskih komunikacija, pod nazivom“IMPLEMENTACIJA REGULATORNOG OKVIRA EVROPSKE UNIJE IZ 2009. U NACIONALNOM ZAKONODAVSTVU”.

Za organizacioni i programski kvalitet “DRUGOG MENADŽMENT SAVJETOVANJA POŠTANSKIH UPRAVA REGIONA”održanom na INFOFEST-u 2012 posebno priznanje dodijeljeno je Pošti Crne Gore.

Stručni i Upravni odbor dodijeljuju priznanje kompaniji ENEL PS za najuspješniji debitantski nastup na INFOFEST-u 2012

Zbog izuzetnog tehnološkog i komercijalnog značaja objave rješenja MEDIA BOX, dodijeljuje se priznanje kompaniji CRNOGORSKI TELEKOM.

Za razvojnu perspektivu Informacionog sistema, posebno u domenu standardizacije, dodjeljuje se priznanje CENTRALNOJ BANCI CRNE GORE.

Specijalno priznanje za najuspješniju prezentaciju na INFOFEST-u 2012 dodjeljuje se kompaniji SAGA za program “Strategija za budućnost”.

Za kontinuirani ponudbeni kvalitet i jačanje tržišne pozicije, dodjeljuje se posebno priznanje kompaniji ČIKOM iz Podgorice.

Specijalno priznanje za kvalitet projektnog rješenja dodjeljuje se kompaniji DIGIT BEOGRAD, za projekat “EDIS V.3 – Biling sistem za modernizaciju poslovanja elektrodistributivnih kompanija”

Za ukupnost i sadržajnost nastupa na INFOFEST-u 2012, kao i za i kvalitet prezentiranih rješenja, dodjeljuje se specijalno priznanje kompaniji ENERGOPROJEKT ENERGODATA koja je na Festivalu imala zajednički nastup sa firmom ŽEJN iz Jesenica, Slovenija.

Nagrada za najbolje projektno rješenje prezentirano na XIX INFOFEST-u dodjeljuje se kompaniji MFC “MIKROKOMERC” za projekat “SPIDER NET – DIGITALNA BIBLIOTEKA”.

Odlukom Stručnog i Upravnog odbora, nagrada za najbolji kompanijski nasstup na INFOFEST-u 2012 dodjeljuje se kompaniji E-SMART SYSTEMS iz Beograda.

UPRAVNI ODBOR

 • prof.dr Vujica Lazović, predsjednik
 • Milan Mrvaljević
 • dr Đorđe Savić

STRUČNI ODBOR

 • Prof.dr Milica Pejanović-Đurišić, predsjednik
 • dr Đorđe Savić
 • prof.dr Igor Radusinović
 • prof.dr Stevan Šćepanović
 • dr Jelica Protić
 • prof.dr Ramo Šendelj

PRESS CLIPPING – INFOFEST 2012

Mediji su nezaobilazni deo logistike INFOFEST-a. Preko dvadeset redakcija štampanih i elektronskih medija prati dešavanja Festivala.

Tokom godina, menjali su se uslovi i mogućnosti saradnje, proširivali se oblici izveštavanja uslovljeni novim tehnološkim mogućnostima, ali srž priče je ostala nepromijenjena. Prava i potpuna informacija!

Ovdje možete preuzeti press clipping INFOFEST 2012.