Autorski template (uputstvo)

 

NASLOV RADA
TITLE OF PAPER IN ENGLISH

 

Marko Marković, Ekonomski fakultet u Podgorici
Ivana Ivanović, Privredna komora Srbije

Rezime: Ovaj dokument sadrži uputstvo za pripremu rada za naučno-stručnu konferenciju „ICT Pulse“, u okviru Infofesta 2019. Tehnička obrada rada treba da je saglasna formatu ovog uzorka. Za rezime (max.dužine osam redova) i ključne riječi koristiti Times New Roman 11 pt, Italic, Alignment Justified, Line spacing single.
Ključne reči: (npr.) Uputstvo, konferencija, rad.(max. jedan red)

Abstract: This document contains the instructions and a template for preparing the papers for the conference “ICT Contribution” at  INFOFEST ’19. The Papers have to be prepared in form of this template.  For the Abstract (max. eight lines) and the key words – use  Times New Roman 11 pt, Italic, Alignment Justified, Line spacing single.
Key words: (eg.) Document, conference, paper. (max one line)

1. UVOD

Radovi mogu biti napisani na engleskom, srpskom, hrvatskom, bosanskom ili crnogorskom jeziku. Maksimalni obim rada je šest stranica formata A4. Gornja i donja margina na stranicama rada treba da budu  2,5cm, a lijeva i desna 2cm. Stranice se ne numerišu. Rad se priprema u MS Word editoru, u US ASCII kodnoj strani. Koristiti Times New Roman, latinica. (U pripremi rada koristiti stilove definisane u ovom uzorku.)

Naslov rada se piše na sredini prve stranice, tri proreda veličine 14 pt od gornje margine. Koristiti Times New Roman 14 pt, Bold, All Caps, Allignment Centered, Line spacing single, Spacing Before i Spacing After 0 pt. Maksimalna dužina naslova je dva reda.

Navesti i naziv rada na engleskom, u istom maniru, ispod originalnog naziva (ako rad nije napisan engleskim jezikom).

Imena i prezimena autora navode se dva proreda veličine 14 pt ispod naslova. Koristiti Times New Roman 10 pt, Allignment Centered, Line spacing single, Spacing Before i Spacing After 0 pt. U nastavku imena, nakon zareza, navodi se naziv institucije u kojoj je autor zaposlen (veličina 10 pt – Italic).

Kod unosa teksta koristiti običan prored (Line spacing single, Spacing Before i Spacing After 0 pt), sa dvostrukim proredom između pasusa, a lijevu i desnu marginu poravnati (Justified). Početak pasusa kucati od prve kolone (bez uvlačenja). Isključivo koristiti font Times New Roman 11 pt, kojim je kucano i ovo uputstvo.

2. NASLOVI

Naslov prvog reda (u tekstu)  se pišu u stilu Font Times New Roman 12 pt, Bold, All Caps, Alignment Left, Line spacing single, Spacing Before i Spacing After 0 pt, kao što je prikazano u ovom uputstvu. Obavezan je redni broj naslova prvog reda.

Iza naslova prvog reda, obavezan je prored.

2.1. Naslov drugog reda

Naslov drugog reda (u tekstu) se pišu u stilu Font Times New Roman 12pt, Bold, Alignment Left, Line spacing single, Spacing Before i Spacing After 0 pt, Left Indent 1.5 cm,  kao što je prikazano u ovom uputstvu. Obavezan je redni broj naslova drugog reda (primjer: 2.1.). Iza naslova drugog reda obavezan je prored.

 3. SLIKE, TABELE, FORMULE

Slike pripremiti monohromatski, u rezoluciji 600 dpi. Koristiti opciju „Insert picture from file“. Slike treba da budu u okviru previđenih margina i centrirane, kao na sledećem primjeru:

Slika 1: Naziv slike

Tabele prikazati na sledeći način:

Tabela 1: Naziv tabele

Voditi računa da tabele budu u okviru predviđenih margina.

Za tekst ispod slika i iznad tabela (nazivi) koristi se Font Times New Roman 11 pt, Alignment Centered, Line spacing single, Spacing Before i Spacing After 0 pt.

Formule centrirati, uz numerisanje sa desne strane:

 

LITERATURA

Navesti samo naslove koji su direktno vezani za problematiku rada. Referisanje na određeni naslov iz spiska literature označava se u tekstu rada, unutar uglastih zagrada, po numeraciji u spisku. Na primjer: „U [3] je prikazano …“.

Za spisak literature koristiti Font Times New Roman 11 pt, Alignment Left, Line Spacing Single, Spacing Before i Spacing After 0 pt, s tim što se kod naziva literature koristi Italic.

Primjer navođenja literature na kraju rada:

  1. Heizer, J., Render, B., Operations management, Pearson Education, 9th ed, 2008.
  2. White, D. Agile or Fragile? Your Analytics, Your Choice, http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/7814/RA-business-intelligence-analytics.aspx , oktobar 2012
  3. Allen O., Bowden E., Liemohn K., Ryan D,T., Skelly P.: Benefits of SharePoint 2010 as a Product Platform, Microsoft, jun, 2010

Autorski template (uputstvo) možete preuzeti ovdje.