Poziv autorima

Upravni odbor Festivala informatičkih dostignuća objavljuje:

JAVNI POZIV

za dostavu autorskih radova za regionalnu naučno-stručnu konferenciju „ICT Pulse“koja se održava u okviru Infofesta 2019 (29. septembar-5.oktobar 2019).

1. Opšte informacije

U skladu sa programskim opredjeljenjima Programski odbor, u okviru Infofesta 2019 će se, kao poseban program, održati regionalna naučno-stručna konferencija “ICT Pulse”. Na Konferenciji će biti prezentirani radovi prikupljeni po ovom Javnom pozivu, koji dobiju pozitivnu recenziju Programskog odbora Festivala. Odabrani radovi će biti uvršteni u festivalski, odnosno konferencijski program i publikovani u Katalogu Infofesta. Pravo na dostavljanje radova imaju svi pojedinci i grupe autora. Jedan autor može (samostalno ili kao član grupe autora) dostaviti najviše dva rada. Dostavljeni radovi treba da predstavljaju originalan naučni ili stručni doprinos tematici, odnosno prikaz teorijskih ili praktičnih rezultata istraživanja autora. Podrazumjeva se neosporno autorsko pravo, odnosno pravo intelektualne svojine autora u odnosu na dostavljeni rad. Bez obzira na recenziju, isključivu odgovornost za sve posljedice koje proisteknu iz eventualnih primjedbi, osporavanja i zahtjeva trećih lica u odnosu na autorska prava, kao i na naknadno utvrđenu neoriginalnost rada, ima autor odnosno grupa autora koja je dostavila rad. Dopušteno je dostavljanje isključivo radova koji nisu objavljivani, odnosno čiji sadržaj nije prethodno saopšten. Radovi mogu biti urađeni na engleskom, srpskom, hrvatskom, bosanskom i crnogorskom jeziku. Radovi se pripremaju prema uputstvu za pisanje radova koje je, u formatu uzorka rada (template), sastavni dio ovog poziva.

2. Tematske oblasti

U širem smislu, tematski domen ovog javnog poziva (odnosno radova koji se dostavljaju)  podrazumjeva informaciono komunikacione tehnologije i njihovu primjenu. Načelna klasifikacija tematskih oblasti je:

 • Tehnički i poslovni aspekti računarstva u oblaku (Cloud Computing)
 • Komunikacione tehnologije i IoT (Internet of Things)
 • Poslovna analitika i BI (Business Intelligence)
 • e-poslovanje i primjena društvenih mreža
 • Razvoj e-uprave i informacionog društva
 • Bezbjednost informacionih sistema i tehnologija
 • Obrazovanje za ICT i obrazovanje putem ICT
 • Legislativni okvir primjene ICT

3. Procedura

Radovi se dostavljaju u formi elektronske pošiljke na adresu infofest@infofest.com.

Elektronska pošiljka sadrži:

 • dostavno pismo u kome autor naznačava da dostavlja rad po Javnom pozivu Organizatora Infofesta, da je rad originalan i da autor (autorska grupa) ima sva prava intelektualne svojine. U dostavnom pismu treba naznačiti saglasnost autora sa propozicijama navedenim u javnom pozivu, uključujući saglasnost sa pravom Organizatora da rad publikuje (ukoliko bude prihvaćen), bez materijalnih obaveza prema autoru odnosno grupi autora. U dostavnom pismu treba navesti i kontaktne podatke autora odnosno reprezenta autorske grupe (adresa, telefon, firma), koje će Organizator koristiti za zvaničnu komunikaciju.
 • autorski rad, pripremljen u skladu sa uputstvom, u prilogu dostavnog pisma.

Rok za dostavu radova je 01. avgust 2019. godine, do 24.00 h.

Po prijemu rada, logistička služba Organizatora dostavlja potvrdu o prijemu. Recenziju radova koji su dostavljeni u roku i pripremljeni u skladu sa uputstvom vrši Programski odbor Infofesta. Po završetku recenzije, autori će, do 29.08.2019. godine dobiti pojedinačnu informaciju o prihvatanju rada. U slučaju neprihvatanja rada, Odluka Programskog odbora je konačna, bez prava žalbe. Obavještenje o prihvatanju sadrži i okvirno planirani termin prezentacije rada, kao instrukciju za uplatu kotizacije sa rokom plaćanja 10. septembar 2019. godine.

Kotizaciona naknada zavisi od dužine učešća na Infofestu:

 • jednodnevno učešće           45,00 eur (oznaka: DN)
 • učešće do tri dana                85,00 eur (SAP)
 • učešće duže od tri dana     110,00 eur (SAC)

Autor čiji je rad prihvaćen ima popust od 50% na navedene kotizacione nadoknade. Ukoliko je izabrani rad dostavila grupa autora, ova beneficija se odnosi na samoj jednog člana grupe.

Konačna agenda Konferencije objavljuje se na zvaničnom sajtu Infofesta do 20. septembra 2019. godine. Prezentacija rada traje do 20 minuta. Izlagaču je na raspolaganju tehnika organizatora. Najuspješnijim autorima će biti dodjeljene nagrade i priznanja o čemu odlučuje Upravni odbor Infofesta, na predlog Programskog odbora. U konkurenciju za Infofest nagrade i priznanja ulaze samo radovi koji su prezentirani u zvaničnom programu.

4. Programski odbor

Recenziju i selekciju primljenih radova sprovodi Programski odbor, u sastavu:

 • prof. dr Jelica Protić
 • prof. dr Dragana Bečejski Vujaklija
 • prof. dr Stevan Šćepanović
 • prof. dr Božo Krstajić
 • prof. dr Ramo Šendelj

5. Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije i objašnjenja, zainteresovani autori se mogu obratiti na adresu infofest@infofest.com ili neposredno organizatoru Infofesta (Biznis Link, 11000 Beograd, Milentija Popovića 8, telefon +381 11 21 21 188).