festival informatičkih dostignuća

Sve vesti vezane za INFOFEST možete pregledati i na vašem mobilnom telefonu, na adresi www.infofest.com

  AUTORSKI RADOVI

 

Uputstvo za pripremu i podnošenje autorskih radova

 


INFOFEST 2007
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994

 

Opšte napomene

U skladu sa konceptualnim opredeljenjima Organizatora, program INFOFEST-a, kao jednu programsku formu, sadrži prezentacioni prikaz najuspješnijih radova odabranih na osnovu ovog Javnog poziva.

Odabrani radovi koji budu uvršteni u program Festivala će biti publikovani u Katalogu INFOFEST-a.

Pravo dostavljanja radova imaju svi individualni autori i autorske grupe. Sa tematskog stanovišta, radovi treba da se odnose na bilo koju oblast razvoja i primjene informacionih i komunikacionih tehnologija.

Dostavljeni radovi moraju biiti originalni. Ranije objavljivani radovi neće biti razmatrani. Rad treba da predstavlja naučno-stručni doprinos u oblasti na koju se odnosi.

Dostava rada po ovom pozivu podrazumjeva nelimitirano pravo intelektualne svojine autora, kao i saglasnost sa pravom Organizatora da, bez materijalnih obaveza prema autoru (autorima), rad publikuje i uvrsti u program Festivala. Sva eventualna osporavanja prava intelektualne svojine od strane trećih lica će biti transponovana na dostavljača rada, bez materijalne i moralne odgovornosti Organizatora INFOFEST-a.

Pojedinačni autor, odnosno autorska grupa može dostaviti najviše tri rada po ovom Pozivu.

Recenziju i selekciju radova vrši Stručni odbor Festivala koji, po potrebi, može angažovati i eksterne recenzente. Selekciona odluka Stručnog odbora, odnosno odluka o izboru radova je konačna.

Priprema radova

1. Tekstualni elementi rada

Radovi mogu biti napisani na engleskom, srpskom, hrvatskom, bosanskom ili crnogorskom jeziku. Maksimalni obim rada je šest stranica formata A4. Gornja, donja i lijeva margina treba da budu 2 cm, a desna 1 cm. Rad treba da bude pripremljen u MSWORD editoru u US ASCII kodnoj strani.

Naslov rada se piše na sredini prve stranice, tri proreda od gornje margine, u "bold"-u, veličina slova 14 pt. Maksimalna dužina naslova je dva reda.

Imena i prezimena autora navode se dva proreda ispod naslova običnim fontom (veličina slova 10 pt). U nastavku imena, nakon zareza, navode se nazivi institucija u kojima su autori zaposleni ("italic" - veličina 10 pt.).

Podnaslovi se pišu velikim slovima veličine 12 pt - "bold", uz obavezni redni broj podnaslova. Podrazumjeva se samo jedan nivo podnaslova.

U tekstu rada koristi se prored 1 i veličina slova 10 pt. Novi red se realizuje dodatnim proredom - bez uvlačenja.

Uz rad se obavezno dostavlja opisni sadržaj (abstrakt), na istom jeziku kao i rad. Maksimalna dužina abstrakta je jedna stranica A5 formata, a tekst se piše "italic" fontom veličine 10 pt. Margine, prored, novi red, podležu pravilima koja važe za rad u cjelini.

2. Slike, tabele, formule

Tabele i slike se uvlače u tekst. Iznad tabele, odnosno ispod slike, navodi se broj i naziv (Tabela 3: “...”; Slika 2: “...”) i to istim fontom kao i tekst rada. Pri uvlačenju, tabele i slike se pozicioniraju centralno.

Formule se pišu u sredini reda sa numeracijom sa desne strane.

3. Navođenje literature

Referisanje na određeni naslov iz spiska literature, označava se, u tekstu rada, rednim brojem naslova, unutar uglastih zagrada ([4]).

Na kraju rada, rad mora sadržati podnaslov "Literatura", koji sadrži numerisan popis naslova koji su korišćeni kao literatura pri izradi rada, u sledećem formatu:
redni broj, naslov (italic), autor, izdavač, godina izdanja.

Ako se radi o naslovu rada iz časopisa ili zbornika, naslov se piše unutar znakova navoda.

Dostavljanje rada i konfirmacija prijema

Radovi se dostavljaju elektronskom poštom na adresu infofest@infofest.com.

Elektronska pošiljka sadrži:

  • Dostavno pismo u kome autor naznačava da dostavlja rad po Javnom pozivu Organizatora INFOFEST-a, da je rad originalan i da autor (autorska grupa) nad njim ima sva prava intelektualne svojine. Dostavno pismo treba da sadrži i saglasnost autora sa procedurom koju Javni poziv predviđa, uključujući pravo Organizatora da rad publikuje, ukoliko bude prihvaćen i uvršten u zvanični program Festivala, bez obaveze Organizatora na nadoknadu i druga eventualna potraživanja autora. U dostavnom pismu navode se i kontaktni podaci autora koje će Organizator koristiti za zvaničnu komunikaciju.

  • Autorski rad, pripremljen u skladu sa ovim Uputstvom, u prilogu dostavnog pisma.

Organizator će radove primati do datumak koji će biti objavljen na ovoj stranici. U roku od dva dana po prijemu rada, Organizator će, posebnom elektronskom porukom, obavijestiti autora da je rad tehnički propisno dostavljen i da ulazi u dalju izbornu proceduru.

U pojedinim slučajevima, Organizator će, istim dopisom, od autora zatražiti i eventualne korekcije kojima bi se rad usaglasio sa uputstvom, odnosno, kojima bi se otklonili mogući tehnički problemi nastali u prenosu.

Ukoliko autor nije dobio potvrdu o prijemu rada u roku od 72 časa po dostavi rada, potrebno je da kontaktira Organizatora telefonom (+381 (11) 3830 099 ili +381 (11) 3830 097).

Procedura izbora

Obavještenje o prihvatanju rada Stručni odbor dostavlja autorima putem elektronske pošte.

Autori čiji su radovi prihvaćeni imaju pravo učešća na INFOFEST-u po beneficiranim kotizacionim uslovima koji ce biti saopšteni uz obavještenje o prihvatanju rada.

Ukoliko autori žele da, nezavisno od odluke Stručnog odbora, izvrše akontativnu prijavu za personalno učešće na Festivalu, po preduslovima koje objavi Organizator, mogu se neposredno obratiti Organizatoru.

Autori prihvaćenih radova potvrđuju svoje učešće na Festivalu posebnom prijavom. Uslov za objavljivanje rada u Katalogu Festivala je njegovo prezentiranje u INFOFEST programu, od strane autora ili predstavnika autorske grupe.

Prezentiranje rada u zvaničnom programu Festivala traje najviše 20 minuta. Prezententu je na raspolaganju prezentaciona tehnika Organizatora. Tačua satnicu sa rasporedom autorskih izlaganja, utvrđuje organizator.

Prezentirani radovi ulaze u konkurenciju za festivalske nagrade i priznanja, o čemu odlučuje Upravni odbor INFOFEST-a na predlog Stručnog odbora.


Copyright INFOFEST 2009 Powered by VirgSoft